Certifikat och tillstånd

Certifikat

Recover industriservice certifierade verksamhetssystem är pulsådern i vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015 (Kvalitet)
  • ISO 14001:2015 (Miljö)
  • ISO 45001 (Arbetsmiljö)

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Ackrediteringar

Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan enligt Swedac ISO/IEC 17020. Ackrediteringen innebär att vi har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra cisternkontroller och 5-års kontroller av oljeavskiljare samt kontroll av fettavskiljare i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap.6.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Tillstånd

  • Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
  • Tillstånd till transport av avfall och farligt avfall
  • Diverse tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet m.m.

Certifikat och intyg uppvisas vid anmodan.

Medlemskap

  • ID06 registrerat företag
  • STVF – Sveriges TV-inspektions Företag
  • BRIF – Branchföreningen för relining i fastigheter
  • STOR – Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening