Fettavskiljare

Med ett abonnemang för tömning av din fettavskiljare hos Recover Industriservice behöver du inte själv hålla reda på när det är dags att tömma och besiktiga – det gör vi åt dig! Vi ser till att din fettavskiljare töms med rätt intervall, på rätt tid för just din verksamhet och dessutom ingår besiktning med tillhörande protokoll. Recover Industriservice är en av väldigt få firmor som är ackrediterade av SWEDAC vilket innebär en kvalitetssäkring för dig. Vi utför arbetet enligt gällande regler och lagar och du kan vara trygg med att fettavskiljaren fungerar som den ska och därmed inte orsakar vare sig stopp i verksamheten eller rören.

Varje fastighet som inrymmer verksamheter som hanterar livsmedel måste enligt lag ha en fettavskiljare så att spillfettet inte går ut i avloppsnätet. Det är fastighetsägarens ansvar att installera, sköta och besiktiga fettavskiljaren men det är verksamhetsutövarens ansvar att tömma den. Besiktning ska göras en gång per år men tömning bör du göra ofta för att den ska fungera bra och för att den inte ska hinna bli överfull. Reglerna kan skilja sig lite från olika kommuner, och vi på Recover Industriservice har koll på alla lokala regler. Beroende på kommun och verksamhetens storlek och art bör du tömma ungefär en gång per månad.

Vid en besiktning upptäcker vi eventuella skador, fel eller underhållsbehov. Om det behöver spolas, lagas eller bytas något så utför vi på Recover Industriservice alla tjänster du behöver.

  • Restaurang, café, catering
  • Gatukök, pizzerior, restaurangvagn
  • Skolmatsal, personalmatsal, produktionskök
  • Livsmedelsbutiker med manuell hantering av livsmedel
  • Konfektyrtillverkning
  • Charkuteri, charkindustri, slakteri

Fett är lättare än vatten och lägger sig alltså vid ytan. I en avskiljare finns det ett fack som samlar ihop fettet längst upp. Där finns även ett fack längre ner som samlar upp slam och andra tyngre partiklar som sjunker till botten. För att en fettavskiljare ska fungera måste den tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Annars växer sig de båda lagren så tjocka att avloppsvattnet passerar orenat genom avskiljaren.

Fett som kommer ut i avloppsnätet stelnar, fastnar i ledningarna, orsakar stopp och obehaglig lukt. Fett i avloppsvattnet ger stora problem i avloppsledningar och pumpstationer eftersom fettet ansamlas i ledningsnätet och orsakar då stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Stora ansamlingar av fett kan också ge problem med bildning av svavelväte, vilket fräter inifrån rören och kan orsaka stora skador på ledningar men medför även stora risker ur arbetsmiljösynpunkt. Genom kontinuerligt underhåll och tömning av din fettavskiljare tar du ditt ansvar gentemot både din egen verksamhet och din egen kommun. Fettavskiljaren kontrolleras utifrån kraven i SS-EN 1825.

Fettavskiljare ska kontrolleras, tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta detta ska ske bestäms med hänsyn till avskiljarens kapacitet för fett och slam samt verksamhetens form och behov. Om inget annat är specificerat ska fettavskiljaren tömmas och rengöras cirka en gång per månad. Tömning av fettavskiljare får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras så det är viktigt att tömningen utförs rätt. Tömnings- och underhållskraven varierar mellan olika kommuner. Vi har koll på vad som gäller i just din kommun så kontakta oss!

Vi hjälper alla anläggningar som ska vara utrustade med oljeavskiljare; till exempel garage, verkstäder, biltvättar, industrier, bensinstationer.

Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Recover Industriservice har rätt kompetens och utrustning för att få utföra kontroller av fettavskiljare.

Vi hjälper alla anläggningar som ska vara utrustade med fettavskiljare. Restauranger och de flesta livsmedelslokaler vilka måste ha en fettavskiljare installerad. Det finns få undantag där dispens kan ges och endast lokaler där ingen eller minimal beredning av livsmedel sker kan få dispens.