Hantering av farligt avfall

Recover Industriservice fungerar som en rikstäckande samlingstjänst med rätt kunskap, rätt fordonsflotta och rätt auktorisering. Till våra utbildade chaufförer av ADR-anpassade lastbilar kan du tryggt lämna över transporten av olika typer av miljöfarligt avfall och kemiska produkter – säkert och effektivt. Vi är en av Länsstyrelsen godkänd leverantör och har de ackrediteringar som säkerställer att arbetet blir utfört enligt lagar och krav.

ADR är en förkortning av Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Ett ADR-anpassat fordon innebär att det är anpassat efter reglementet angående säkra transporter av ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. Om du transporterar en större mängd avfall per år ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. En mindre mängd (mindre än 100 kg eller 100 liter) behöver du anmäla till Naturvårdsverket. Som ert ombud ombesörjer vi all omfattande rapportering och dokumentation.

Samlingsbegreppet farligt avfall, eller farligt gods, innefattar många ämnen och föremål som innehar farliga egenskaper. Dessa egenskaper kan orsaka skador på miljö, egendom, djur eller människor. Exempel på farligt gods är oljehaltiga vätskor och andra emulsioner.

En säker transport gynnar därmed oss alla och hela vår omvärld och vi är mycket stolta över att kunna tillhandahålla trygga transporter för farligt gods. Tack vare utbildade chaufförer och lång erfarenhet kan vi hjälpa till att skräddarsy lösningar för den här typen av transporter.

Recover Industriservice har en väl anpassad fordonspark som vi ser till att underhålla väl för att skydda såväl miljö och allmänhet som olika företagsintressen.

För att få hantera ADR-transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods.

För att få hantera ADR-transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods.

Från och med den 1 november 2020 har alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar eller mäklar med farligt avfall skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfallet till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Uppgifterna ska rapporteras in kontinuerligt.

Vi hjälper er att sköta rapporteringen
Som ditt ombud övertar vi ansvaret för den omfattande rapportering av det farliga avfallet till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. Kostnaden för tjänsten är per rapport till avfallsregistret och debiteras i samband med ordinarie fakturering

Godkänna ombud
För att godkänna Recover Industriservice som företagets ombud, skicka ett mail till oss så återkommer vi med ett avtal.