Oljeavskiljare

Recover Industriservice gör det enkelt för dig som har en oljeavskiljare att ta korrekt ansvar för kontroll och besiktning enligt lag samt att slippa onödiga produktionsstopp.

Med rätt insats i rätt tid tar vi hand om helheten kring rutiner, dokumentation och eventuella myndighetskontakter. Vi utför besiktning av oljeavskiljare, tömning, vattenprov och 5-årskontroll med fullständig dokumentation och rapport. När du anlitar en av SWEDAC ackrediterad firma som Recover, då är du garanterad att oljeavskiljaren fungerar som den ska och uppfyller alla krav som ställs. Recover Industriservice genomför även rengöring och kontroll av tungmetallavskiljare med unik spolrobot.

Du som har en verksamhet med tillkopplad oljeavskiljare har huvudansvaret för att kontrollera och underhålla oljeavskiljarens funktion. Tömning och transport av avfallet, som klassas som farligt avfall, måste dock utföras av entreprenör som har kunskap samt giltigt tillstånd utfärdat av Länsstyrelsen (26 och 30 §§ avfallsförordningen).

Recover Industriservice kan automatisera hela skötselprocessen och ta helhetsansvaret för att din oljeavskiljare ska fungera korrekt, år efter år. Förutom tömningar, femårskontroller och vattenprovtagning tar vi även hand om koalescensfilter och larm, och ser till att dessa mår bra och byts ut när det behövs. Allt vi genomför dokumenteras och sparas, och behöver du vid något tillfälle etablera kontakt med myndigheter hjälper vi gärna till även med det. Vi är pålästa och har god erfarenhet av vad som gäller. Som ett oljat maskineri ska fungera, helt enkelt.

Har du en verksamhet där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten) så måste du också ha en oljeavskiljare inkopplad till avloppet för att ta hand om det farliga avfallet och säkra att ni inte riskerar att släppa ut farligt avfall i miljön. Det här gäller även för dig som har ett litet garage med vattenavlopp och där lätta vätskor är ofta förekommande. För att påverka miljön så lite som möjligt är det viktigt att avskiljaren är dimensionerad för det flöde som ska behandlas och att den sköts och underhålls så att avskiljarfunktionen verkar fullt ut. Om höga halter av oljehaltigt vatten går vidare till reningsverk medför det en försämrad funktion av den biologiska processen och. De mindre mängder som släpps ut från en fungerande, klassad oljeavskiljare innebär inte några problem för de kommunala reningsverken.

Slam och olja från oljeavskiljare räknas som farligt avfall. Det innebär att tömning och transport endast får utföras av entreprenör som har giltigt tillstånd, utfärdat av länsstyrelsen, för detta (26 och 30 §§ avfallsförordningen). Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att låta kontrollera oljeavskiljaren regelbundet för att säkra oljeavskiljarens funktion.

Om du skapar och följer väl fungerande rutiner säkerställer du att oljeavskiljaren fungerar som den ska och att skadliga ämnen inte släpps ut. Med bra rutiner har du även koll på oljeavskiljarens funktion. Olika kommuner kan ha olika krav på tömningsintervaller som normalt ligger på 1 -2 gånger per år. Larmet är en absolut sista varning och egentligen ofta redan för sent.

Tömning av oljeavskiljaren måste ske regelbundet för att undvika att oljeskiktet blir för tjockt och för att sedimenterat slam inte ska kunna hindra flödet. Enligt SS-EN 858-2 ska oljeavskiljaren tömmas då hälften av slamvolymen är fylld, eller då oljan uppgår till 80% av lagringskapaciteten.

SWEDAC tryggar samhällets tillit till att myndighetskrav och regler efterföljs genom ackrediteringar, dvs godkännande av kompetens, kunskap och säkra rutiner. Recover var ett av de första företagen att erhålla ackreditering för att ta hand om helheten av just oljeavskiljare. Vi var till och med upphovstagare i specificerandet av ackrediteringen. Det illustrerar hur vi alltid arbetar; med engagerat intresse och upprättande av rutiner kan vi garantera ett korrekt utfört arbete vilket är A och O när det handlar om alla våra tjänster i allmänhet, och vid hanteringen av farligt avfall i synnerhet.

(Ackreditering i enlighet med SS-EN 1825-2 och SS-EN 858-2 kap. 6.)

 • Tömning, rengöring och underhåll av såväl nya som gamla oljeavskiljare och sandfång
 • Inspektion av koalescensfilter och byte när så behövs. Vi tar med oss det gamla filtret som klassas som farligt avfall.
 • Kontroll av larm; olje- eller dämningslarm
 • Kontroll och kalibrering av oljestoppventil
 • Rengöring av provtagningsbrunn
 • Provtagning av utgående vatten
 • Flödesdimensionering
 • Lasermätning för exakt dimension
 • Elektronisk täthetskontroll
 • Komplett fotodokumentation
 • Kalibrering av oljestoppventil
 • Kontroll av elektriska enheter
 • Kontroll av inre beläggningar
 • Kontroll av inbyggda delar
 • Kontroll av slam, vatten och olja
 • Kontroll av vätskenivå
 • Funktionskontroll av elektriska komponenter

Vi hjälper alla anläggningar som ska vara utrustade med oljeavskiljare; till exempel garage, verkstäder, biltvättar, industrier, bensinstationer.