Tungmetallavskiljare

Om du i din verksamhet har en tungmetallavskiljare och till exempel genom vattenprover fått ett åtgärdskrav så hjälper vi dig med att spola rent och eventuellt byta hydrofiltret. Sedan gör vi en plan för hur många spolningar per år som kan vara lämpligt för just din verksamhet.
Ofta styrs spolintervallen om Hydroanläggningen är kopplad som ett slutsteg med förkopplad oljeavskiljare från ex. vis fordonstvätt. Vi sätter upp ett avtal som passar för din verksamhet och kommer sedan ut löpande enligt ett automatiserat system.
Du har dessutom alltid tillgång till en personlig, specialiserad kontakt hos oss på Recover Industriservice. På det här sättet fördubblar du livslängden på dina hydrofilter, vilket förstås sparar både pengar och farliga utsläpp.

Hos verksamheter med tungmetallavskiljare så är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att hydrofilteranläggningen fungerar korrekt och underhålls.

Det innefattar bland annat kontinuerlig kontroll och renspolning av avskiljarens hydrofilter för att säkerställa att den renar det utgående vattnet från tungmetaller. Hydrofiltret bör rengöras mellan en och sex gånger per år, beroende på verksamhet. Genom spolning av hydrofilteranläggningen förlängs livslängden med upp till fem år.

Recover industriservice ser till att tungmetallavskiljaren fungerar korrekt och uppfyller alla krav som ställs. Vi använder en spolrobot som tagits fram för just detta ändamål. Fullständig dokumentation lämnas till din verksamhet efter kontrollen.
Vi erbjuder:

  • Tömning och kontroll av tungmetallavskiljare
  • Rengöring av hydrofilter med Recovers spolrobot
  • Sugning av slam och tungmetaller
  • Byte av hydrofilter vid behov

Recover Industriservice AB är ett ackrediterat kontrollorgan. Ackrediteringen innebär att Recover Industriservice har bedömts inneha erforderlig kompetens för att få utföra 5-årskontroller av oljeavskiljare och kontroll av fettavskiljare .

En oljeavskiljare bör besiktigas vart femte år. Vid femårsbesiktningen kontrolleras att oljeavskiljaren är i gott skick och att inte förorenat vatten läcker ut. Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2. Olika kommuner kan ha olika krav och miljökontoret kan beroende på skick kräva att en 5-årsbesiktning utförs oftare. Om gällande krav inte uppfylls kan du i värsta fall tvingas stänga verksamheten.